KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Dorota Anna Dahir

Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną udzielając porad i konsultacji prawnych, sporządzając opinie prawne, przygotowując projekty aktów prawnych oraz innych pism.
Pomoc prawna świadczona jest na rzecz zainteresowanych - zarówno podmiotów gospodarczych, posiadające lub nie posiadające osobowości prawnej, podmiotów i organizacji społecznych, w tym o charakterze charytatywnym, jak i osób fizycznych.

Przedmiotem pomocy prawnej jest:

  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych i niegospodarczych,

  • tworzenie i rejestracja podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, podmiotów charytatywnych oraz innych,

  • nabywanie i zbywanie nieruchomości, w tym przez obcokrajowców,

  • reprezentacja cudzoziemców w toku procedury zmierzającej do uzyskania zezwolenia na pobyt i-lub pracę przez cudzoziemca,

  • zabezpieczenia i odzyskiwanie wierzytelności,

  • reprezentacja przed Sądami i Trybunałami w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych, a także w czynnościach polubownych oraz postępowaniu mediacyjnym.

Zlecenie może być wykonywane osobiście, we współpracy z innymi osobami i podmiotami. Nadto pomoc prawna może być świadczona za pomocą środków komunikacji na odległość.

.. Iuris prudenta est divinarum atque humanagrum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia ..
.. Wiedza prawnicza jest znajomością spraw boskich i ludzkich, rozumieniem tego, co dobre i słuszne ..