KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Dorota Anna Dahir

Regulamin świadczenia pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość

Usługa może być świadczona za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, telefonu czy też innych środków i sposobów komunikacji, w tym na odległość.

Zainteresowany świadczeniem usługi za pomocą środków komunikacji na odległość zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu księgowego oraz podania innych danych umożliwiających kontakt. Jest on zobowiązany do podania prawdziwych danych, faktów oraz innych okoliczności sprawy.
Kancelaria po zapoznaniu się z treścią zapytania może wezwać do przedstawienia dalszych faktów, dowodów lub dowodów.
Po zapoznaniu się z sprawą Zainteresowanego Kancelaria wskaże termin wykonania zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Kancelarię wynagrodzenia stanowi o zawarciu umowy o świadczenie usługi w powyższym zakresie.
Po zaakceptowania przez Zlecającego wskazanego wynagrodzenia Kancelaria przystępuje do wykonania zlecenia.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne jest z góry, na rachunek bankowy wskazany przez Kancelarię, w dniu przyjęcia zlecenia lub po poinformowaniu o realizacji zlecenia, a przed jego wydaniem.
Wydanie wykonanego zlecenie następuje po wpływie środków na rachunek Kancelarii.
W przypadku zlecania wieloetapowego lub wymagającego szczególnie zwiększonego nakładu pracy, wykonywanej w dłuższym okresie czasu, Kancelaria może oczekiwać wpłacenia zaliczki lub zaliczek na poczet należnego jej wynagrodzenia.

Po otrzymaniu wynagrodzenia Kancelaria przekaże Zlecającemu przedmiot zlecenia w sposób lub/i formie uzgodnionej.

Dane osobowe przechowywane są w celach związanych z realizacją umów oraz wykonywania czynności zleconych, w terminach określonych przepisami prawa; mogą zostać zmienione lub usunięte na żądanie uprawnionego.
W przypadku pytań, skarg, uwag lub żądań prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych na podstronie 'Kontakt'.

Zaakcpetowanie warunków wykonania usługi stanowi jednocześnie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do uregulowań RODO – więcej na podstronie 'Polityka prywatnosci'.

Przedmiot zlecenia jest dziełem chronionym ustawą prawo autorskie.

.. Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis ..
.. Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe ..